028. 6650 0650
Danh mục sản phẩm
Cúp pha lê Cúp vàng Cúp Kim Loại Cúp Golf Cúp Tennis Quà Tặng Bằng Gỗ Huy hiệu, huân huy chương Kỷ Niệm Chương Pha lê Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh Kỷ Niệm Chương Số Cấm bút, chặn giấy pha lê Kỷ Niệm Chương Gỗ Đồng Cấm viết, chặn giấy pha lê, thuỷ tinh Quà Tặng khuyến mãi Poly chế tác, Nhựa Composite Lọ hoa,bình hoa phale, Thuy tinh Dù đi mưa Sổ tay Bình, ly giữ nhiệt USB

Hỗ trợ trực tuyến

Giới thiệu

Giới thiệu  Quà tặng Gia Khang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Ngỏ !                                                       

    
Kính göûi: Quyù Khaùch!
        
Gia Khang chuùng toâi laø moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc quaø taëng. Thôøi gian qua vôùi söï tin töôûng vaø uûng hoä cuûa quí khaùch haøng Gia Khang ñaõ khaúng ñònh thöông hieäu cuûa mình thoâng qua caùc saûn phaåm quaø taëng tinh teá, haáp daãn, ñeïp maét, taïo söï khaùc bieät cho töøng thöông hieäu ôû moãi ñôn vò khaùc nhau.
Vôùi ñoäi nguõ nhaân söï chuyeân nghieäp treû trung,naêng ñoäng nhieät tình coù nhieàu naêm kinh nghieäm veà lónh vöïc quaø taëng, vôùi phöông chaâm: Trung thöïc – Chaát löôïng – Ñoäc ñaùo. Chuùng toâi tin chaéc quyù khaùch haøng seõ haøi loøng vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa chuùng toâi
Gia Khang chuyeân tö vaán thieát keá vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm quaø taëêng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng vôùi chaát löôïng vaø giaù caû hôïp lyù moät soá caùc saûn phaåm nhö sau:
v    Quaø löu nieäm: vaät ñeå baøn vaø caùc saûn phaåm thích hôïp cho vaên phoøng laøm baèng chaát lieäu pha leâ, thuûy tinh, goã, mica, ñoàng, poly…
v    Kyû nieäm chöông, huy chöông, huy hieäu, baûn teân, theû nhaân vieân, logo baûng hieäu laøm baèng thau aên moøn, goã, poly, mica.
v    Saûn phaåm khuyeán maõi: Caëp da, tuùi xaùch, baloâ, ví, ví namecard, noùn, aùo thun, aùo muøa heø xanh, aùo möa, duø caàm tay, vieát, soå, lòch goã, moùc khoùa, ly taùch, loï hoa, bình giöõ nhieät, queït ga…vaø ñaët bieät caùc saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
 
Coâng ty TNHH TM-DV Quaø Taëng GIA KHANG kính chuùc Quyù vò söùc khoûe vaø thaønh coâng.
Mong ñöôïc söï quan taâm vaø hôïp taùc cuûa Quyù vò!
Traân Troïng Kính Chaøo!
 
 
                                                                                     Giaùm Ñoác­
                               

 

piano giá rẻ piano cũ giá piano cũ
Bản quyền 2009 © Công ty TNHH TM - DV Quà tặng Gia Khang
Địa chỉ: 11/1 Lò Siêu, phường 16, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 6650 0650 - Fax: 028. 3960 6725. Email: giakhanggifts@gmail.com
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)