Danh mục sản phẩm
Cúp pha lê Cúp vàng Cúp Kim Loại Cúp - Kỷ Niệm Chương Ngôi Sao Cúp Golf Kim Loại Premium Cúp Golf Cúp Tennis Quà Tặng Bằng Gỗ Huy hiệu, huân huy chương Huy chương kim loại Kỷ Niệm Chương Thuyền Pha Lê Kỷ Niệm Chương Pha lê Kỷ Niệm Chương Thủy Tinh Kỷ Niệm Chương Số Cấm bút, chặn giấy pha lê Kỷ niệm chương đĩa Kỷ Niệm Chương Gỗ Đồng Cấm viết, chặn giấy pha lê, thuỷ tinh Quà Tặng khuyến mãi Poly chế tác, Nhựa Composite Lọ hoa,bình hoa phale, Thuy tinh Dù đi mưa Sổ tay Bình, ly giữ nhiệt USB

Hỗ trợ trực tuyến

Giới thiệu

Chuyên sỉ và lẻ kỷ niệm chương  Công Ty TNHH TM DV Quà Tặng Gia Khang chuyên cung cấp sỉ và lẻ kỷ niệm chương pha lê, thủy tinh, gô-đồng, gỗ-thau lazer các loại

Công Ty TNHH TM DV Quà TaGia Khang .

           Trong suốt quá trình hoạt động chính thức hơn 10 năm, Gia Khang đã nỗ lực trong nội tại & học hỏi từ nhiều môi trường Kinh doanh nước ngoài. Sau khi đúc kết kinh nghiệm và kiến thức, Gia Khang với  lĩnh vực chính là: Đầu tư vào Sản xuất  & Nhập khẩu Quà Tặng Quà Tặng Pha lê Cúp, Kỷ Niệm Chương, Cúp Kim Loại  để hoạt động lâu dài và kết nối dài lâu với các doanh nghiệp, đoàn thể trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm của Gia Khang sẽ thay mặt Doanh nghiệp bạn nói lên tiếng nói của Mình

 

             (Cảm ơn & Tri ân khách hàng đã ủng hộ Doanh nghiệp bằng những món quà ý nghĩa)

Chúng tôi luôn tâm niệm phải là người thay thế Doanh nghiệp ( Khách hàng) nói lên tiếng nói của Doanh nghiệp mình với mọi người. 

Vì thế bắt buộc phải tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Chúng tôi còn phân phối các loại Cúp Golf, Cúp Tennis, Cúp Bóng Đá,..v.v.. cho các giải đấu chuyên nghi

Ngoài ra, chúng tôi vẫn đáp ứng nhu cầu thời gian khi bạn có sự kiện cần tổ chức gấp.

 

           * Đến hôm nay, chúng tôi dần hoàn thiện mình trong lĩnh vực Quà Tặng Quà Tặng Pha lê Cúp, Kỷ Niệm Chương, Cúp Kim Loại với lợi thế:

-   Nhập khẩu & sản xuất đa dạng sản phẩm.

-   Giá cả trực tiếp tận xưởng tốt nhất.

-   Cam kết về chất lượng và bảo trì mãi mãi.

-   Hướng tới phục vụ tất cả các khách hàng đến và tin tưởng chúng tôi.

           * Phương châm chúng tôi: " Chất lượng tốt nhất" -

 

           Có thể giá chúng tôi không phải là RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG, nhưng chúng tôi có giá tận xưởng, trực tiếp TỐT NHẤT TƯƠNG ỨNG VỚI CHẤT LƯỢNG của sản phẩm đó.

-//-

           Xin gửi lời Cảm ơn trân trọng nhất đến quý Khách hàng. Kính chúc quý Khách hàng ngày càng phát triển. Mong được đồng hành cùng sự phát triển ấy.

Giới thiệu  Quà tặng Gia Khang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư Ngỏ !                                                       

    
Kính göûi: Quyù Khaùch!
        
Gia Khang chuùng toâi laø moät trong nhöõng coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc quaø taëng. Thôøi gian qua vôùi söï tin töôûng vaø uûng hoä cuûa quí khaùch haøng Gia Khang ñaõ khaúng ñònh thöông hieäu cuûa mình thoâng qua caùc saûn phaåm quaø taëng tinh teá, haáp daãn, ñeïp maét, taïo söï khaùc bieät cho töøng thöông hieäu ôû moãi ñôn vò khaùc nhau.
Vôùi ñoäi nguõ nhaân söï chuyeân nghieäp treû trung,naêng ñoäng nhieät tình coù nhieàu naêm kinh nghieäm veà lónh vöïc quaø taëng, vôùi phöông chaâm: Trung thöïc – Chaát löôïng – Ñoäc ñaùo. Chuùng toâi tin chaéc quyù khaùch haøng seõ haøi loøng vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa chuùng toâi
Gia Khang chuyeân tö vaán thieát keá vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm quaø taëêng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng vôùi chaát löôïng vaø giaù caû hôïp lyù moät soá caùc saûn phaåm nhö sau:
v    Quaø löu nieäm: vaät ñeå baøn vaø caùc saûn phaåm thích hôïp cho vaên phoøng laøm baèng chaát lieäu pha leâ, thuûy tinh, goã, mica, ñoàng, poly…
v    Kyû nieäm chöông, huy chöông, huy hieäu, baûn teân, theû nhaân vieân, logo baûng hieäu laøm baèng thau aên moøn, goã, poly, mica.
v    Saûn phaåm khuyeán maõi: Caëp da, tuùi xaùch, baloâ, ví, ví namecard, noùn, aùo thun, aùo muøa heø xanh, aùo möa, duø caàm tay, vieát, soå, lòch goã, moùc khoùa, ly taùch, loï hoa, bình giöõ nhieät, queït ga…vaø ñaët bieät caùc saûn phaåm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
 
Coâng ty TNHH TM-DV Quaø Taëng GIA KHANG kính chuùc Quyù vò söùc khoûe vaø thaønh coâng.
Mong ñöôïc söï quan taâm vaø hôïp taùc cuûa Quyù vò!
Traân Troïng Kính Chaøo!
 
 
                                                                                     Giaùm Ñoác­
                               

 

thiet ke website thiet ke trang web
Bản quyền 2009 © Công ty TNHH TM - DV Quà tặng Gia Khang
Địa chỉ: 81/8 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 07 678 10122 - 0903 122 949 - 028 6650 0650 - Fax: 028. 3960 6725. Email: giakhanggifts@gmail.com
WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)